Zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta

Zajęcia w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta.

Do prowadzonych przez nas zajęć, które wszechstronnie stymulują rozwój każdego Dziecka należą:

 • tworzenie swobodnych tekstów,
 • doświadczenia poszukujące, które pozwalają Dziecku pełnić rolę badacza, odkrywcy i małego naukowca,
 • szeroko pojęta ekspresja artystyczna Dziecka,
 • zdobywanie dyplomów sprawności,
 • zajęcia z dramy ("żywy teatr"),
 • tworzenie gazetki przedszkolnej,
 • tworzenie gazetki wychowawczej,
 • korespondencja.

Swobodny tekst mówiony (może być też wyrażony w formie rysunków) jest doskonałą metodą pozwalającą Dziecku na naturalne tworzenie, wtedy, gdy ma potrzebę powiedzenia lub wyrażenia swoich uczuć i emocji na kartce papieru. Oczywiście Dzieciom powinny zostać dostarczone bodźce, inspiracje do przeżyć w postaci np. wycieczek, wystawy, obserwowania jakiegoś zjawiska, obejrzenia spektaklu teatralnego.

Ta metoda jest inspiracją do rozpoczęcia nauki czytania i pisania dla Dzieci, które jeszcze nie potrafią wyrażać swoich myśli za pomocą słowa pisanego. Wypowiedzi Dzieci są nagrywane lub zapisywane, a potem drukowane. W swobodnych tekstach, które zostały udokumentowane, Dzieci z czasem odkrywają i dostrzegają w wyrazach elementy podobne do kształtu i dźwięku (sylaby i litery). Ponadto ta metoda ma olbrzymi wpływ na rozwijanie twórczego myślenia Dzieci:

 • kształtuje postawy kreatywne i artystyczne,
 • umożliwia wykształcenie u Dzieci umiejętności wypowiadania swoich myśli, wrażeń, przeżyć, ustosunkowania się do danej sytuacji czy zjawiska,
 • pobudza wrażliwość na piękno języka przez wykorzystanie zgromadzonego słownictwa, związków frazeologiczno – syntaktycznych,
 • wyrabia poczucie odpowiedzialności Dzieci za własne wypowiedzi, rozwija ich wyobraźnię.

W naszym Przedszkolu Dzieci dostają dyplomy sprawności (są to specjalne odznaki lub dyplomy za zdobycie konkretnej sprawności intelektualnej lub ruchowej, nadawane w uroczystej atmosferze). Dzięki tej technice Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczo-dydaktycznym, wyrabiają systematyczność, wytrwałość, pilność.  

Nasze Dzieci mogą zdobyć następujące dyplomy w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • sprawność podróżnika, geografa, historyka,
 • sprawność tancerza, rysownika, malarza,
 • sprawność piłkarza,
 • sprawność dobrego kolegi, dżentelmena,
 • sprawność poszukiwacza kolorów,
 • sprawność wzorowego pieszego,
 • sprawność pomocnika św. Mikołaja,
 • sprawność wzorowego dyżurnego, itp.

Ta metoda umożliwia nam realizację wielu ważnych zadań  wychowawczo-dydaktycznych, takich jak:

 • motywacja do działań,
 • wzbogacanie wiedzy poprzez zabawę,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • osiąganie sukcesu i powodzenia,
 • przełamywanie bariery strachu, niepewności w komunikowaniu się z innymi.  

Ważnym elementem dla swobodnej twórczości Dziecka jest zadbanie o odpowiednie zaplecze i pomoce dydaktyczne. My o to zadbaliśmy, tworząc w naszym Przedszkolu Baśniowy Pokój oraz Pokój Artystyczny.   

Baśniowy Pokój przeznaczony jest na relaksację oraz stymulację wyobraźni Dziecka poprzez czytanie bajek, baśni, opowiadań w baśniowej atmosferze. Natomiast w Pokoju Artystycznym Dzieci mogą swobodnie tworzyć własne projekty artystyczne, odkrywcze, dzięki różnorodnym zajęciom plastycznym (np. malowanie na ścianie, na sztalugach, tworzeniu własnych zabawek z różnorodnych tworzyw oraz branie czynnego udziału w aranżacji pokoju).

Dla nas ekspresja twórcza jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju aktywności edukacyjnej Dzieci. Uważamy,  że swobodna twórczość Dziecka - w tym ekspresja artystyczna - budzi w najmłodszych pragnienie wiedzy i odpowiada ich naturalnym potrzebom:

 • aktywności,
 • radości,
 • wyrażania siebie,
 • zaspokajania kontaktów społecznych.   

Najbardziej naturalnymi i lubianymi przez Dzieci formami aktywności są:

 • zabawa,
 • rysowanie, malowanie,
 • taniec, ruch, muzyka,
 • śpiew,
 • swobodna twórczość słowna.   

Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby te formy aktywności, podejmowane przez Dziecko w sposób spontaniczny i inspirowany, służyły rozwijaniu chęci Dziecka do poznawania świata.

Bardzo ważne jest to, że dzięki ekspresji twórczej, każde Dziecko w naszym Przedszkolu, ma szansę odnieść sukces i zrealizować swoje  fantastyczne  marzenia.

Dlatego też eksponujemy różne formy ekspresji twórczej:

 • słownej (swobodne teksty mówione, bajki, tworzenie rymów),
 • plastycznej (malarstwo, tworzenie przez dzieci zabawek itp.),
 • muzycznej (taniec, tworzenie melodii, rytmów, żywy teatr, itp.)
 • technicznej ( wykonanie motywów dekoracyjnych, itp.),
 • dramatycznej (zabawa w teatr, odgrywanie przez Dzieci różnych ról, itp),
 • ruchowej (zabawy na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, itp).      

Kolejnymi zajęciami, jakie prowadzimy, są zajęcia z dramy -  tzw. "Żywy teatr",  "zabawa w inscenizację". Polegają one na tym, że nie ma ról wyuczonych. Rekwizyty i dekoracje są umowne". Gest, mimika w połączeniu ze słowem, muzyką, piosenką, tworzą ciekawy scenariusz dla Przedszkolaków, które w ten sposób kształcą sprawność i poprawność językową, kształtują postawy emocjonalno - społeczne, integrują się z grupą, stają się bardziej otwarte w komunikacji międzyludzkiej, uczą się pozytywnie myśleć i działać.   

Nasze działania pedagogiczne związane z tą techniką  uwzględniają:

 • czynności motywacyjne poprzez inspiracje plastyczne, muzyczne, techniczne, ruchowe, przeżycia, doświadczenia własne, jak również poezję, opowiadanie twórcze, swobodny tekst, itp.,
 • rozmowę na temat wybranego tematu, problemu, zagadnienia w celu przygotowania prac związanych ze scenariuszem przedstawienia,
 • podział prac i ról, omówienie w grupach planu działań,
 • przygotowanie rekwizytów do przedstawienia,
 • "żywy teatr" (swobodny tekst mówiony).

Główne cele tych zajęć to:

 • kształcenie wrażliwości Dzieci,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach własnych, wewnętrznych przeżyciach, stanach, lękach, kłopotach, radościach,
 • wyrażanie stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć,
 • kształcenie określonych zachowań społecznych,
 • eliminowanie negatywnych zachowań wynikających z temperamentu Dziecka,
 • uświadomienie własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych, panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem,
 • rozwijanie fantazji, pobudzanie aktywności.  

Dzieci bawiąc się wchodzą w określone role, wczuwają się w różne postacie. Wyrażają swoje uczucia, myśli oraz rozwijają wyobraźnię i fantazję przy czym uczą się współdziałania i pracy w grupie.    

Ponadto nasze Dzieci tworzą Gazetkę Przedszkolną i Gazetkę Wychowawczą.  

Celem Gazetki Przedszkolnej jest kształtowanie u Dzieci postaw, otwieranie ich na potrzeby i problemy rówieśników, a także angażowanie i inspirowanie do twórczego działania. Dzięki gazetce Dzieci mogą przedstawić swoje potrzeby, zainteresowania, życzenia oraz nurtujące je problemy. Sprzyja to  uzewnętrznieniu uczuć i marzeń Dzieci, oderwaniu się od szarej codzienności, a przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb komunikowania się z innymi.  

Poprzez obserwację dziecięcych czasopism Przedszkolaki poznają strukturę i szatę graficzną pism, opracowanie tekstów i wykorzystują wiedzę w tworzeniu własnej gazetki. Jednakże nie mają być one naśladownictwem prasy, tylko tworem własnym, czymś nowym, świeżym. Gazetka Przedszkolna będzie mieć charakter gazetki ściennej, jak Gazetka Wychowawcza, która oparta będzie na współpracy i odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej. Tworzenie takiej gazetki nauczy Dzieci samorządności, wdroży do postrzegania pewnych zasad działania, współdziałania oraz pozwoli Dzieciom poczuć się gospodarzami Przedszkola.    

Zamieszczane w niej będą opinie, sądy i życzenia Dzieci. Będzie ona zawierać hasła: "Dziękujemy", "Gratulujemy", "Krytykujemy", "Proponujemy", które będą w formie pisanej jak i w postaci rysunków. Pozwolą one Dzieciom prawidłowo i dokładnie określić zachowania czy uczucia swoich kolegów.  

Dzięki Gazetce Wychowawczej Dzieci nauczą się dokonywania wyboru i oceny co jest "dobre", a co "złe". Ważną rolę odgrywają tu kręgi dyskusyjne, w trakcie których omawiamy prawidłowe i aspołeczne zachowania. Podczas takich spotkań wszystkie wzorcowe zachowania Dzieci nagradzamy oklaskami i gratulacjami.

Nasze Przedszkole stosuje również technikę korespondencji międzyprzedszkolnej.  Metoda ta wyzwala aktywność w nawiązywaniu kontaktów społecznych i przyjaźni. Pomaga poznawać świat w toku rozwiązywania problemów oraz w praktycznym działaniu, którego Dzieci są współtwórcami i współsprawcami. Korespondencja odbywa się z zaprzyjaźnionym przedszkolem, jak i między Dziećmi.

Technika rozwija umiejętności pisarskie (pisanie listu – przy pomocy nauczycielki, redagowanie zaproszeń, zawiadomień, życzeń), rozwija mowę, ponadto umożliwi poznanie innego środowiska, problemów i przeżyć innych Dzieci.  

Formy korespondencji mogą być następujące:

 • listy, widokówki, zdjęcia,
 • gazetka z załączonym listem, wierszykami, rysunkami,
 • albumy tematyczne,
 • "rysowane listy",
 • prace plastyczne,
 • listy dźwiękowe - nagranie informacji o sobie, szkole, piosenki, wierszyki,
 • listy na płytach cd,
 • spotkania korespondentów.   

Jak powiedział C.Freinet korespondencja pozwoli: "otworzyć okna na świat, wpuścić do klasy słońce, otworzyć Dzieciom usta, niech mówią, piszą, malują, drukują, wycinają, rzeźbią".

Baśniowy Ogród
ul. Ostródzka 10
03-289 Warszawa
Targówek - Białołęka
tel. 22 811 12 19
tel. 502 705 433